Statut Stowarzyszenia
„Moto-Weteran Wałbrzych”
(tekst po zmianach 04 marca 2012 r.)
KRS 0000416248

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę : „MOTO-WETERAN WAŁBRZYCH” i zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wałbrzych.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić także działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§4

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, barw, odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w oparciu o właściwe przepisy.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Ochrona zabytków motoryzacji, techniki cywilnej i wojskowej oraz dokumentacji ich dotyczącej.
2. Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów, również militarnych, w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy technicznej.
4. Promowanie pojazdów zabytkowych, jako elementów historii, kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz upowszechnienie umiejętności i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
6. Pomoc innym stowarzyszeniom oraz organizacjom rządowym i pozarządowym.
7. Wspieranie organizacji , pomoc osobom niepełnosprawnym.
8. Promowanie regionu urzędowania oraz jego aktywne wspieranie.
9. Promocja sprzętu wojskowego.
10. Wspieranie organizacji wojskowych, policyjnych oraz innych służb mundurowych.

§7

Cele powyższe Stowarzyszenie realizować będzie w szczególności poprzez:
1. Pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdów zabytkowych i innych przedmiotów dawnej techniki (również wojskowej).
2. Prowadzenie działalności muzealnej.
3. Organizację imprez mających na celu pogłębianie wiedzy o zabytkowych pojazdach, przedmiotach dawnej techniki i militariach.
4. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe i zagraniczne.
5. Udzielanie pomocy fachowej posiadaczom pojazdów zabytkowych i innych zabytków techniki, udzielanie pomocy młodzieży w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy technicznej.
6. Współpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w krzewieniu wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich historii, zastosowaniu czy rozwiązaniach technicznych.
7. Rozwijanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji zabytkowej motoryzacji i techniki.
8. Wykonywanie innych zadań związanych z celem głównym Stowarzyszenia.
9. Pomoc innym stowarzyszeniom, organizacjom, Muzeom .
10. Współpraca ze służbami mundurowymi.

§8

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość łączenia członkostwa Stowarzyszenia ze stosunkiem pracy z wyłączeniem władz statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Kandydaci na członków, członkowie – prawa i obowiązki

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
○ członków zwyczajnych,
○ członków wspierających,
○ członków honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym może być osoba, która spełnia poniższe kryteria:
1. Złożyła pisemną deklaracje o przystąpieniu do stowarzyszenia,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3. Jest zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia,
4. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. Korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
4. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia,
5. Zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
6. Posiadać legitymację oraz nosić odznakę Stowarzyszenia.

§12

Do obowiązków zwyczajnego członka Stowarzyszenia należy:
1. Postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2. Działanie na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
3. Opłacanie składki członkowskiej i zadeklarowanych świadczeń.

§13

Przyjmowanie członka zwyczajnego następuje poprzez złożenie przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia właściwej uchwały po spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:
1. Uiści wpisowe,
2. Przedstawi rekomendację przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.

§14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać:
1. Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną,
2. Osoba fizyczna lub prawna spełniająca dodatkowo wymagania zawarte w Rozdziale III, § 11 Statutu.

§15

1. Członek wspierający ma prawa określone w Rozdziale III, § 11 pkt. 2, 3, 4, 6 oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków zwanym dalej: Walnym Zebraniem).
2. Członek wspierający ma obowiązki określone w rozdziale III, § 12 pkt. 1,2.

§16

Przyjmowanie członka wspierającego następuje poprzez złożenie przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia właściwej uchwały.

§17

1. Walne Zebranie może nadać osobie fizycznej zasłużonej dla Stowarzyszenia, która w znaczący sposób przyczynia się do jego rozwoju i działa na jego dobro honorowe członkostwo.
2. Członek honorowy ma prawa określone w rozdziale III, § 11 pkt. 2, 3, 4, 6 oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązki określone w rozdziale III, § 12 pkt. 1, 2.

§18

Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub śmierci członka,
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu,
3. Dopuszczenia się czynu niegodnego, karalnego sądownie,
4. Pozbawienia praw publicznych,
5. Nie wnoszenia przez okres 3 miesięcy zadeklarowanych składek członkowskich lub świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (po uprzednim pisemnym upomnieniu),
6. Działania na szkodę Stowarzyszenia,
7. Łamania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
8. Nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres przekraczający 3 miesiące,
9. Likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem Stowarzyszenia.

§19

Utratę członkostwa honorowego orzeka Walne Zebranie w razie popełnienia czynu, w wyniku którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§21

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§22

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut wymaga większości kwalifikowanej.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że zebrani postanowią inaczej większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego/prezesa każdego z organów władz Stowarzyszenia.

§23

1. W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3 należy zwołać Walne Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego.
2. Kadencja członków władz wybranych w sposób podany w pkt. 1 kończy się wraz z końcem kadencji tego organu.

ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie

§24

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata do 31 marca w danym roku (sprawozdawczo-informacyjne i sprawozdawczo-wyborcze).

§25

1. W Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Jeżeli Stowarzyszenie przekroczy 150 (stu pięćdziesięciu) członków Zarząd może zwołać zamiast Walnego Zebrania Zebranie Delegatów, z tym że będą oni wybierani w proporcji 1 do 2, a w przypadku osiągnięcia liczby 300 (trzystu) członków w proporcji 1 do 3.
4. Delegaci w proporcji określonej w pkt. 3 wybierani będą na co najmniej dwa miesiące przed Zebraniem Delegatów na zebraniach zwoływanych przez Zarząd.

§26

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
– rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
– wybieranie w głosowaniu tajnym władz Stowarzyszenia:
○ prezesa Zarządu
○ od 3do 10 członków Zarządu
○ od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej
– określenie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia,
– uchwalenie Statutu i jego zmian,
– uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
– ustalanie wysokości składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
– podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
– nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.
2. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Walne Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, wydatki i sposób pokrycia strat.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnych przypadkach:
1. Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. Na wniosek 20 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§28

Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia, a w przypadku braku kworum Zarząd Stowarzyszenia wyznacza kolejny termin Walnego Zebrania, na którym uchwały będą podejmowane niezależnie od liczby obecnych .

ROZDZIAŁ VI
Zarząd Stowarzyszenia

§29

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje prezes Zarządu lub co najmniej trzej członkowie Zarządu.
3. O terminie zebrania członkowie winni być powiadomieni 14 dni przed zebraniem.
4. W skład Zarządu wchodzą:
– prezes,
– od 3 do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie członków.
5.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona:
– zastępcę prezesa,
– sekretarza,
– skarbnika.
6. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu. W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszeniem kieruje zastępca prezesa lub inny członek Zarządu. W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa lub zmniejszenia się składu Zarządu o 1/3 liczby członków Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub zmniejszeniu się składu Zarządu.
8. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§30

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Określenie kierunku działań Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania,
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
5. Określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania i majątku trwałego Stowarzyszenia,
7. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
8. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu
, 9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,
10. Zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§31

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowanie jest przez co najmniej dwóch członków zarządu, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym jeden z nich powinien być prezes lub zastępca prezesa, co odnosi się również do zaciągania zobowiązań majątkowych.

ROZDZIAŁ VII
Komisja rewizyjna

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. Wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach prezesa lub innych członków Zarządu oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§34

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jako obserwatorzy.

§35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Majątek Stowarzyszenia

§36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze i środki obrotowe.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:
a) wpisowego, środków obrotowych i składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji, darowizn, wpłat członków wspierających, dochodów Stowarzyszenia i innych przychodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, które stanowią w całości przychody statutowe.

§37

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.
2. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio z realizacji statutowego celu Stowarzyszenia.
3. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§38

O zmianie statutu Stowarzyszenia oraz o przystąpieniu Stowarzyszenia do innej organizacji, bądź wystąpieniu z niej, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

§39

1. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków równocześnie określa sposób jego likwidacji, przeznaczanie jego majątku oraz powołuje likwidatora.
3. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu nie może zapaść o ile co najmniej 16 członków Stowarzyszenia wyrazi gotowość kontynuowania działalności. Wyłącznie te osoby pozostają członkami Stowarzyszenia.

§40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawodawstwa polskiego.